PRITOŽBENE POTI-SISTEM OBVLADOVANJA PRITOŽB

Temelj dobrega sodelovanja, medsebojnega poznavanja in zaupanja so prav gotovo dobri odnosi z uporabniki in njihovimi svojci/zakonitimi zastopniki.

V Centru za varstvo in delo Golovec Celje si želimo, da uporabniki in njihovi svojci/zakoniti zastopniki s svojimi predlogi in pripombami aktivno sodelujejo pri izvajanju socialnovarstvene storitve in upamo, da so s storitvami Centra za varstvo in delo Golovec Celje in odnosom zaposlenih, zadovoljni.

 Zaposleni v Centru za varstvo in delo Golovec Celje so dolžni izvajati socialnovarstvene storitve na način, da je ob tem zagotovljeno izvajanje vseh dogovorjenih storitev ter vsestransko spoštovanje osebnosti uporabnika, njegovega osebnega dostojanstva in integritete.

V primeru, da temu ni tako, imajo uporabniki in njihovi svojci/zakoniti zastopniki možnost reševanja nesoglasij/pripomb/mnenj/pritožb na naslednje načine:

 1. NEFORMALNO REŠEVANJE

 Kadar je le možno, naj skuša uporabnik oz. njegov zakoniti zastopnik problem rešiti neformalno.

Neformalno reševanje pomeni zlasti, da oseba (uporabnik/zakoniti zastopnik) nesoglasja/pripombo/predlog/mnenje razreši sama in pri tem uporabi naslednje načine:

 • pogovor in pojasnilo strokovnega delavca, ki je izvajal storitev ali vodil dejavnost,
 • pogovor s strokovnim delavcem v posamezni organizacijski enoti ali delavcem, ki mu zaupajo,
 • pogovor s ključno osebo (uporabnikov zagovornik),
 • pogovor z odgovorno osebo zavoda, direktorico CVD Golovec Celje

 

 1. FORMALNO REŠEVANJE

 Kadar uporabnik oz. zakoniti zastopnik nastalega problema ne more rešiti neformalno, ali meni, da neformalno reševanje zanj ne pride v poštev, lahko poda pisno ali ustno pripombo, predlog, ugovor ali mnenje, s katerim izrazi nezadovoljstvo za opravljene storitve.

Uporabnik oz. zakoniti zastopnik se za pomoč pri oblikovanju ugovora lahko obrne na socialno službo.

 

Načini podajanja pripomb, predlogov, ugovorov in mnenj, ki se nanašajo na življenje v zavodu in bivanje uporabnikov v bivalni enoti:

 • strokovnim delavcem in strokovnim sodelavcem v zavodu
 • odgovorni osebi zavoda, direktorici Centra za varstvo in delo Golovec Celje
 • na skupnih sestankih, na sestankih v organizacijskih enotah Centra za varstvo in delo Golovec Celje, na sestankih uporabnikov
 • v skrinjico pripomb in pohval
 • po navadni pošti
 • po elektronski pošti na naslov: cvd.golovec@cvd-golovec.si
 • v anketah o zadovoljstvu uporabnikov in svojcev.

 

Vse podane pripombe, predloge, ugovore in mnenja v zavodu evidentiramo na način:

 • zaporedna številka,
 • datum prejema,
 • komu in kdaj je bil ugovor odstopljen v reševanje,
 • datum rešitve oziroma pisnega obvestila o rešitvi ugovora.

 

Reševanje pritožb poteka ob upoštevanju naslednjih načel:

 

 

 

 

Vsako pripombo, predlog, ugovor ali mnenje obravnava strokovni svet, ki uporabniku v roku 15 dni posreduje pisni odgovor.

Evidenca ugovorov se hrani v elektronski obliki, fizični obliki in v dokumentacijskem sistemu BC.

V primeru, da uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik z uporabo zgoraj navedenih načinov ne reši svojih težav oziroma se z odgovorom ne strinja, ima na voljo naslednje pritožbene poti.

 

PRITOŽBENE POTI:

 1. UGOVOR ZOPER STORITEV
 • na podlagi 94. člena Zakona o socialnem varstvu se lahko vloži ugovor zoper delo strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca, na Svet zavoda Centra za varstva in dela Golovec Celje. Ugovor je potrebno vložiti v roku 8 dni od opravljene storitve, zoper katero se ugovarja, v tajništvu zavoda. Svet zavoda prouči ugovor in se izreče glede ravnanj in ukrepov. V roku 15 dni od prejema ugovora obvesti uporabnika, ki je ugovarjal.
 1. POBUDA ZA INŠPEKCIJSKI NADZOR
 • na podlagi 102. člena Zakona o socialnem varstvu se lahko vloži zahtevo za izredni inšpekcijski nadzor, ki ga opravlja  Republiški inšpektorat za delo – socialna
 • inšpekcija. Zahteva se pošlje na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana – za socialno inšpekcijo, 
 1. PREDLOG ZA OCENO KRŠITVE KODEKSA ETIČNIH NAČEL V SOCIALNEM VARSTVU
 • v primeru kršenih pravic v skladu z etičnimi načeli, je možnost predlagati Socialni zbornici Slovenije, da oceni morebitno kršitev kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu. Pobuda se naslovi na naslov: Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana, 
 1. POBUDA GLEDE NEUSTREZNEGA RAVNANJA, NEPRAVILNOSTI ALI KRŠITVE NA PODROČJU ČLOVEKOVIH PRAVIC
 • v primeru kršenih osnovnih človekovih pravic se vloži pobuda varuhu človekovih pravic. Pobuda se posreduje na naslov: Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska 56, 1109 Ljubljana ali na elektronski naslov: info@varuh-rs.si. Obrazci za pobudo se nahajajo na spletni strani varuha ali v tajništvu zavoda.
 1. NEZAKONITO OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV – PRIJAVAPOOBLAŠČENI OSEBI ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV UPORABNIKOV V CVD GOLOVEC ALI INFORMACIJSKEMU POOBLAŠČENCU
 • pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Centru za varstvo in delo Golovec Celje je Hermina Šket Matko, ki je dosegljiva na tel. št. 03 425 78 50. Prijava se poda ustno ali pisno po elektronski pošti na naslov hermina.sket@cvd-golovec.si oz. po navadni pošti na naslov: Center za varstvo in delo Golovec Celje (za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov uporabnikov), Na Golovcu 2, 3000 Celje.
 • vsakdo lahko informacijskemu pooblaščencu vloži prijavo, če meni, da kdo krši Splošno uredbo EUali Zakon o varstvu osebnih podatkov (v delu, ki se še uporablja). Informacijski pooblaščenec nato po uradni dolžnosti na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru izvede ustrezne inšpekcijske postopke.

Prijavo lahko pošljete po elektronski pošti na naslov:

gp.ip@ip-rs.si oz. po navadni pošti na naslov: Republika Slovenija, informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

 

NAČINI SEZNANJANJA UPORABNIKOV, ZAPOSLENIH IN DRUGIH DELEŽNIKOV S PRITOŽBENIMI POSTOPKI