Socialno delo

Delo socialne delavke v zavodu je pomembna dejavnost, saj sodeluje z vsemi službami v zavodu, ob tem pa skrbi za celostno obravnavo uporabnika. Pri svojem delu uporabnikom svetuje, jih vodi, ter jih ob tem obravnava tako individualno kot skupinsko. Socialna delavka vodi postopke sprejema, premestitve in odpuste uporabnikov, vodi razne evidence, statistične podatke, izdaja razna potrdila in sodeluje z drugimi institucijami. Pomembno je tudi korektno sodelovanje s starši in skrbniki naših uporabnikov. Za uspešno delo je pomembno obojestransko posredovanje informacij.

Pri svojem delu zaposleni spoštujemo kodeks etičnih načel. Na prvem mestu je spoštovanje uporabnika in njegovih potreb. Delujemo etično, sprejemamo različnost, individualnost, zagovarjamo enakopravnost, možnost izbire in zasebnost.

Postopek sprejema, premestitve in odpusta ureja Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva in je naslednji:

Prošnji za vključitev v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji (PDF Word) priložite:

  1. potrdilo o stalnem prebivališču oz. dovoljenje za stalno bivanje ali na vpogled osebni dokument,
  2. odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
  3. odločbo pristojnega organa o podaljšanih roditeljskih pravicah oz. skrbništvu,
  4. zdravniško mnenje (PDF Word) o zdravstvenem stanju osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni.

Prošnji za vključitev v institucionalno varstvo (PDF Word) priložite:

  1. potrdilo o stalnem prebivališču oz. dovoljenje za stalno bivanje ali na vpogled osebni dokument,
  2. odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
  3. odločbo pristojnega organa o podaljšanih roditeljskih pravicah oz. skrbništvu,
  4. zdravniško mnenje (PDFWord) o zdravstvenem stanju osebnega zdravnika o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni,
  5. izjavo o načinu plačila storitve.

Svetovalni delavec opravi uvodni razgovor z uporabnikom in družino oziroma skrbnikom, kjer se podrobneje predstavijo programi, ki jih nudimo. Uporabniki pa povedo, kakšne so njihove želje, pričakovanja glede namestitve oziroma storitve.

Prošnjo za vključitev obravnava Komisija za sprejeme, premestitve in odpuste. V kolikor je prošnja popolna, upravičenec pa izpolnjuje pogoje in so na voljo proste kapacitete, se uporabnika sprejme. V nasprotnem primeru se uporabnika uvrsti na seznam čakajočih za sprejem. Če komisija ugotovi, da uporabnik ni upravičen do storitve oziroma zavod ne izvaja storitve, ki jo uporabnik potrebuje, se prošnja zavrne, o čemer se izda odločba.

Ob sprejemu se sklene dogovor, ki določa obveznosti in pravice uporabnika in tudi vsebino ter obseg storitev, ki jih zavod uporabniku nudi. Dogovor se posreduje pristojnemu centru za socialno delo, ki izda odločbo o vključitvi/namestitvi v zavod.