DEJAVNOSTI CENTRA ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC SO:
– socialno varstvo z nastanitvijo (16-urno in 24-urno)
– storitev vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji
– mobilna pomoč
– zdravstvena dejavnost (zdravstvena nega, zdravstvena rehabilitacija ter druga osnovna in specialistična zdravstvena dejavnost).

Temeljna strokovna načela za izvajanje vseh navedenih nalog, ki se upoštevajo pri delu z uporabniki so:
– načelo individualizacije
– načelo multidisciplinarnega pristopa
– načelo celovite obravnave
– načelo aktivnosti in zaposlitve
– načelo integracije in normalizacije
– načelo vseživljenjskega učenja

SOCIALNO VARSTVO Z NASTANITVIJO
Socialno varstvo z nastanitvijo je oblika obravnave v CVD Golovec, ki odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju ter osebam po pridobljenih poškodbah  glave, omogoča bivanje, pomoč in ustrezno socialno, specialno pedagoško in zdravstveno obravnavo 16 oziroma 24 ur dnevno, vse dni v letu.

Vsebina dela je prilagojena potrebam vključenih oseb in zajema področja:
– skrbi za samega sebe (ohranjanje in razvijanje novih sposobnosti – skrb za samega sebe in za svoje bivalno okolje);
– komunikacije;
– socializacije;
– zdravstvene, splošne in specialistične obravnave.

Osnovne vrednote institucionalnega varstva z nastanitvijo so:
– zasebnost;
– dostojanstvo uporabnika;
– neodvisnost;
– možnost izbire;
– pravice.

Institucionalno varstvo z nastanitvijo je organizirano v treh bivalnih enotah, eni bivalni skupini in stanovanjski skupini, kjer je v letu 2016 vključenih 90 uporabnikov. Uporabniki, ki se vključujejo v 16-urno institucionalno obravnavo, so vključeni tudi v storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji in polovico dneva preživijo v delavnicah. Po končanem delu se vrnejo v stanovanjski del, kjer skupaj s strokovnimi delavci in strokovnimi sodelavci kvalitetno preživljajo svoj čas.
Uporabniki, ki so vključeni v 24-urno institucionalno obravnavo, so že dopoldan deležni individualnih obravnav s strani fizioterapevta, delovnega terapevta in ostalih zaposlenih. Zaposleni usmerjajo uporabnike, da samostojno skrbijo za red in urejenost svojih sob in tudi za splošno urejenost v
hiši in okolici.
Socialna obravnava je usmerjena predvsem v samorazvoj uporabnikov, v njihovo samo-organiziranje in v izvajanje osebne in stvarne pomoči.
Institucionalno varstvo izvajamo na naslednjih enotah:
enota Golovec, enota Hudinja 1, enota Hudinja 2, enota Ljubečna
in Stanovanjska skupina.

VODENJE, VARSTVO TER ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI
Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji je organizirana oblika varstva, s katero se izpolnjujejo z ustavo in zakoni določene temeljne človekove pravice odraslih invalidnih oseb do storitve, ki tem osebam, v skladu z njihovimi sposobnostmi, daje možnost aktivnega vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje ter možnost opravljanja koristnega, vendar njihovim zmožnostim primernega dela. Uporabnikom omogoča ohranjanje pridobljenih in širitev novih znanj ter delovnih spretnosti, pridobivanje novih socialnih in delovnih navad, uresničevanje lastnih idej in razvoj ustvarjalnosti, stimulira občutek koristnosti in samopotrditve. (Povzeto po Pravilniku o standardih in normativih socialno varstvenih storitev, Uradni list RS, št. 45/2010). V storitev vodenja, varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji, je v letu 2016 vključenih 140 uporabnikov.
Storitev se izvaja na petih lokacijah.