Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji

Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, je organizirana oblika varstva, ki uporabnikom daje možnost aktivnega vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje ter možnost opravljanja koristnega, vendar njihovim zmožnostim primernega dela.

Upravičenci do storitve so v skladu z 10. členom Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev:

  • odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju -lažja, zmerna, težja, težka motnja v razvoju in osebe z več motnjami.

Storitev uporabnikom omogoča ohranjanje pridobljenih in širitev novih znanj ter delovnih spretnosti, pridobivanje novih socialnih in delovnih navad, uresničevanje lastnih idej in razvoj ustvarjalnosti.

Storitev vodenje, varstvo ter zaposlitev izvajamo na šestih dislociranih enotah.